2022 po mbyllet ngadalë dhe në fund të vitit secili prej nesh bën një rezyme të asaj çka ka bërë gjatë vitit dhe vë synimet për vitin në vijim. Aktori dhe menaxheri i njohur në Zvicër Musa Sylejmani në këtë intervistë shprehet i kënaqur nga puna në skuadër gjatë këtij viti dhe projektet që do vijnë janë mrekulli…Lexoni dhe mësoni…!

-Musa, ç’të reja kemi këtë sezon?! Filmografi, projekte mode..

-Siç e di edhe publiku, çdo sezon i ri ka edhe të rejat me vete për Musën dhe ekipin e tij në krye me regjisorin e nderuar Adem Kicaj.

-Si të lindi ideja për projektin “Star Fashion”?

-Ideja më lindi duke u konsultuar me miqtë e mi të respektuar dhe duke parë se rinia jonë këtu në Zvicër ka nevojë për evente të tilla.

Fillova duke krijuar bazën, logon, rregullat dhe përzgjedhjen e ekipit.

-Bashkëpunimet janë të rëndësishme në art, kulture e kudo qoftë. Si u gjetët me Inën, stilisten shqiptare të njohur në Zvicër?!

-Pasi jam shumë fans i Gazetës Intervista dhe ShowBizit Shqiptar lexova me vëmendje një intervistë interesante të një stilisteje shqiptare, Ina Gjoka e cila jeton dhe vepron në Zvicer. Pa humbur kohë nga kontaktet që dhe miqtë e mi kishin në Shqipëri, kërkova disa referenca për stilisten e respektur në fjalë.

Pasi dëgjova shumë fjalë të mira, kontaktova me Inën dhe realizuam takime pune dhe po punojmë intensivisht me projektin dhe besoj do të jetë një projekt mjaft interesant. Në ditët në vijim do të realizojmë edhe një videospot të “Star Fashion”

E veçanta e këtij projekti është se në ekipin e  “STAR FASHION”, kam afruar afër vetes personalitete të modës duke dalë edhe jashtë Zvicrës, Brukseli, Italia e shumë vende të tjera, por nuk do të zbuloj asgjë më tepër, ja lëmë kohës. Presidentja e jurisë do jetë një zonjë e respektuar e cila merret prej kohësh me modelizëm internacional, por emrin nuk e zbuloj dot.

-Festat si ju gjetën? Projekte të tjera në ardhje?

-Festat do ti kalojmë në gjirin familjar këtu në Zvicër dhe pas festave vijnë sfidat e radhës ku jemi duke bërë përgatitjet e realizimit të filmit “Vellëzeri e interes” nga IFTP-PRODUCTION i cili do të startoj nga fillimi i janarit. Pjesë e këtij filmi do të jenë studentët Akademisë së Aktrimit të Shkollës së IFTP në  Zvicër. Po ashtu viti 2023 do të jetë viti i sfidave, pasi do të jepen edhe premierat e serialit “Kthetra, Filmit Pendimi dhe Filmit “Ofshama”. Të gjitha të realizuara nga IFTP-PRODUCTION.

Veçori tjetër e 2023-shit është për ne një vit suksesi sepse akademia IFTP-PRODUCTION  feston edhe 22 vjetorin e themelimit të saj, ku do te jetë një festë e veçantë me shumë autoritete shtetërore dhe po në këtë festë do të shfaqim edhe një kronologji të punës 22 vjeçare të IFTP.

-Cili është mesazhi yt për të rinjtë që duan ti futen rrugës së bukur, por të vështirë të artit dhe filmit?!

-Mesazhi  im për rininë, është shumë i thjesht, mendoni pozitivisht ndiqni ëndrrat tuaja, në qoftë se do të jeni të sinqertë do të arrini cakun që keni para jush dhe duajeni, mbështeteni e mos e urreni njëri-tjetrin, por dhuroni sa më shumë dashuri.

Gëzuar festat e fundvitit të gjithëve!

Musa Sylejmani: A year full of success

2022 is slowly closing and at the end of the year each of us makes a summary of what we have done during the year and sets goals for the following year. The actor and manager known in Switzerland, Musa Sylejmani, in this interview, expresses his satisfaction with the work in the team during this year and the projects to come are wonderful… Read and learn…!

– Musa, what news do we have this season?! Filmography, fashion projects..

-As the audience knows, every new season brings new things with it for Musa and his team led by the respected director Adem Kicaj.

– How did the idea for the “Star Fashion” project come about?

– The idea came to me after consulting with my respected friends and seeing that our youth here in Switzerland needs such events.

I started by creating the base, logo, rules and team selection.

– Collaborations are important in art, culture and everywhere. How did you find Ina, the well-known Albanian designer in Switzerland?!

– As I am a big fan of Intervista Magazine and Albanian ShowBiz, I carefully read an interesting interview of an Albanian designer, Ina Gjoka, who lives and works in Switzerland. Without wasting time from the contacts that my friends had in Albania, I asked for some references for the respected designer in question.

After hearing many good words, I contacted Ina and we held working meetings and we are working intensively with the project and I believe it will be a very interesting project. In the following days we will make a video spot of “Star Fashion”

The special feature of this project is that in the “STAR FASHION” team, I have brought fashion personalities close to me, going out of Switzerland, Brussels, Italy and many other countries, but I will not reveal anything more, we will leave it to time. The president of the jury will be a respected lady who has been involved in international modeling for a long time, but I cannot reveal her name.

-How did the holidays find you? Other upcoming projects?

– We will spend the holidays in the family here in Switzerland and after the holidays come the next challenges where we are making preparations for the production of the film “Brother of Interest” by IFTP-PRODUCTION which will start from the beginning of January. Part of this film will be the students of the Acting Academy of the IFTP School in Switzerland. The year 2023 will also be a year of challenges, as the premieres of the series “Claws, the film Pendimi and the film “Ofshama” will also be given. All realized by IFTP-PRODUCTION.

The other feature of 2023 is for us a year of success because the IFTP-PRODUCTION academy is also celebrating the 22nd anniversary of its establishment, where there will be a special celebration with many state authorities and in this celebration we will also show a chronology of 22 years of IFTP work.

– What is your message for young people who want to enter the beautiful but difficult path of art and film?!

– My message to the youth is very simple, think positively, follow your dreams, if you are honest you will reach the goal you have in front of you and love, support and don’t hate each other, but give as much as you can love

Happy holidays everyone!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *